REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
im. Jana i Jędrzeja ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY


Dział I

Założenia ogólne

§ 1


1. Zgodnie z § 21 Statutu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Biblioteka Główna oraz inne biblioteki Uczelni tworzą system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu.
2. Biblioteki wchodzące w skład systemu biblioteczno-informacyjnego mają charakter ogólnodostępnych bibliotek naukowych, spełniających zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.

§ 2

1. Zgodnie § 43 Statutu Uniwersytetu, nadzór nad działalnością systemu biblioteczno-informacyjnego sprawuje Dyrektor Biblioteki Głównej, który jest odpowiedzialny przed Rektorem za całokształt jego działalności.
2. Dyrektora Biblioteki Głównej powołuje Rektor w trybie określonym w § 67 Statutu UTP.

3. Uprawnienia Dyrektora Biblioteki Głównej Uczelni są następujące:
 • jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni,
 • organizuje i nadzoruje prace w Bibliotece Głównej oraz w pozostałych bibliotekach wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego,
 • odpowiada za rozwój i doskonalenie kadry bibliotecznej,
 • przedkłada Rektorowi, zaopiniowane przez Radę Biblioteczną wnioski o powołanie zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej,
 • przedkłada Rektorowi wnioski w sprawach zatrudnienia, awansów, nagród i wyróżnień pracowników bibliotecznych,
 • przedkłada Rektorowi projekt planu rzeczowo-finansowego biblioteki i sprawozdanie z jego wykonania zaopiniowane przez Radę Biblioteczną,
 • przedkłada Senatowi i Rektorowi wnioski w sprawie działalności biblioteki,
 • wydaje polecenia i decyzje obowiązujące wszystkich użytkowników, w tym w zakresie spraw związanych z korzystaniem ze zbiorów i przebywaniem na terenie biblioteki.


 • § 3

  1. Organem opiniodawczym Rektora w sprawach rozwoju i działalności bibliotek jest Rada Biblioteczna. Zgodnie z § 42 Statutu Uniwersytetu, do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:

 • ocena kierunków gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
 • występowanie z wnioskiem do Senatu i Rektora w sprawach związanych z kierunkiem działalności i rozwojem systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu,
 • opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki Głównej, składanych Senatowi,
 • opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego biblioteki oraz sprawozdań z wykonania tego planu,
 • zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na Dyrektora Biblioteki Głównej.
 • 2. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz.U.06.155.1112), Rada Biblioteczna opiniuje wnioski o awansowanie na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego
  i adiunkta bibliotecznego oraz dokumentalisty dyplomowanego i adiunkta dokumentacji naukowej, na podstawie oceny pracy zawodowej, dydaktycznej lub naukowej oraz opublikowanego dorobku

  3. Skład Rady Bibliotecznej określa § 41 Statutu Uniwersytetu.
  4. Rada Biblioteczna działa w następującym trybie:

 • kadencja Rady trwa 4 lata. Rozpoczyna się ona 1 września roku wyborów i kończy 31 sierpnia ostatniego roku kadencji,
 • członkiem wybranym Rady można być przez kolejne dwie kadencje,
 • uchwały Rady Bibliotecznej, podjęte w granicach jej kompetencji, wiążą Dyrektora Biblioteki Głównej i pozostałych pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu,
 • Rada Biblioteczna zbiera się co najmniej raz na kwartał,
 • udział w zebraniach Rady jest dla członków obowiązkowy, a nieobecność powinna być każdorazowo usprawiedliwiona,
 • zebrania Rady są protokołowane, a protokół przyjmowany podczas następnego zebrania,
 • uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych. Uchwały w sprawach personalnych przeprowadza się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. 


 • § 4

  Biblioteki jednostek organizacyjnych tworzy, przekształca i znosi Rektor w trybie określonym w § 26 Statutu UTP.

  Dział II

  Struktura organizacyjna systemu biblioteczno-informacyjnego


  § 5

  W skład Biblioteki Głównej wchodzą:

  1. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Zwartych,
  2. Dział Czasopism i Zbiorów Specjalnych (w tym: Czytelnia Norm i Patentów oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej),
  3. Dział Wypożyczeń (w tym: Wypożyczalnia, Wypożyczalnia Międzybiblioreczna oraz Punkt Sprzedaży Wydawnictw Uczelnianych),
  4. Dział Udostępniania Prezencyjnego - Czytelnia Główna
  5. Dział Informacji Naukowej (w tym: Czytelnia Multimedialna),
  6. Samodzielna Sekcja ds. Komputeryzacji
  7. Samodzielne Stanowisko ds. Sieci Bibliotecznej i Inwentaryzacji Zbiorów,
  8. Samodzielne Stanowisko ds. Dokumentacji Zbiorów,
  9. Sekretariat.

  § 6

  Sieć biblioteczną stanowią:

  1. Biblioteka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
  2. Bilioteka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii,
  3. Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej,
  4. Biblioteka Wydziału Zarządzania,

  § 7

  Schemat organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  Dział III

  Zadania i zasady działania systemu biblioteczno-informacyjnego

  § 8

  Do zadań Biblioteki Głównej jako ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o funkcjach usługowych, dydaktycznych i naukowych oraz jako ogólnodostępnej biblioteki naukowej należy:

  1. współudział w procesie kształcenia i działalności badawczej pracowników Uczelni przez odpowiedni dobór, fachowe opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami użytkowników,
  2. organizowanie i prowadzenie efektywnie funkcjonującej działalności informacyjnej w celu umożliwienia dostępu do źródeł informacji bez względu na formę i lokalizację oraz upowszechnianie informacji o dorobku naukowym Uczelni,
  3. tworzenie cyfrowych zasobów informacji, także we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
  4. szkolenie studentów i pracowników Uczelni w zakresie korzystania z biblioteki i źródeł informacji w celu wykorzystania tych umiejętności w dalszym kształceniu, badaniach i doskonaleniu zawodowym,
  5. kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotecznych,
  6. współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  7. działalność biblioteczno-informacyjna na rzecz podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji państwowej i samorządu terytorialnego zgodnie z odrębnymi umowami,
  8. koordynowanie działalności organizacyjnej i merytorycznej bibliotek wydziałowych.

  § 9

  1. Zadaniem bibliotek wydziałowych jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji niezbędnej do pracy naukowej i dydaktycznej w zakresie ściśle określonej specjalizacji danej jednostki organizacyjnej.
  2. Zadaniami bibliotek wydziałów, instytutów i jednostek międzywydziałowych mogą również być:

 • prowadzenie specjalistycznej działalności informacyjnej,
 • kształcenie użytkowników informacji w zakresie odpowiedniej specjalności,
 • współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.


 • § 10

  Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych

  1. Profil gromadzenia zbiorów zgodny z kierunkiem prac naukowo-badawczych i dydaktycznych określa Dyrektor Biblioteki Głównej w porozumieniu z Radą Biblioteczną.
  2. Zbiory biblioteczne zakupione ze środków własnych jednostek organizacyjnych Uczelni stanowią:

 • własność Biblioteki Głównej w przypadku literatury obcej,
 • własność odpowiedniej biblioteki wydziałowej w przypadku literatury krajowej,
 • w przypadku elektronicznych źródeł licencjonowanych są udostępniane wszystkim użytkownikom z Uczelni w sieci uczelnianej albo zdalnie, zgodnie z umowami licencyjnymi


 • 3. Szczegółowe zasady gromadzenia, ewidencji, opracowania i kontroli zbiorów zostaną uregulowane odrębnie.

  § 11

  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych

  1. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uczelni mają wszyscy zainteresowani, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
  2. Zbiory udostępniane są:

 • na miejscu – w czytelniach Biblioteki Głównej i sieci bibliotecznej,
 • na zewnątrz Biblioteki - w Wypożyczalni Biblioteki Głównej, w Czytelni Głównej - książki dodatkowo oznakowane, przeznaczone do wypożyczenia na 15 dni
 • poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne – w Czytelni Głównej.


 • 3. Zasady korzystania za zbiorów bibliotecznych określa “Regulamin korzystania ze zbiorów i usług systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  4. Godziny pracy bibliotek wchodzących w skład sieci bibliotecznej ustala i podaje do publicznej wiadomości Dyrektor Biblioteki Głównej.

  § 12

  Działalność informacyjna i dydaktyczna

  1. Działalność informacyjna obejmuje:

 • tworzenie i rozbudowę warsztatu informacyjnego zgodnie z potrzebami pracowników naukowych i studentów Uczelni,
 • udzielanie informacji o zasobach własnych systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni oraz innych bibliotek krajowych i zagranicznych,
 • udzielanie informacji bibliograficznych i faktograficznych w zakresie kierunków kształcenia i badań prowadzonych w Uczelni,
 • udzielanie informacji normalizacyjnej i patentowej,
 • dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uczelni,

 • tworzenie cyfrowych zasobów informacji, także we współpracy z instytucjami zewnętrznymi,
 • informowanie o źródłach informacji i zasadach korzystania z nich,
 • promowanie źródeł informacji i usług bibliotecznych.


 • 2. Działalność dydaktyczna obejmuje:

 • przysposobienie biblioteczne dla studentów rozpoczynających studia w Uczelni,
 • przysposobienie biblioteczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które podpisały z Uczelnią umowę o współpracy,
 • szkolenie pracowników i studentów Uczelni w zakresie wyszukiwania i wykorzystania źródeł informacji,
 • seminaria i praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa,
 • staże zawodowe dla pracowników innych bibliotek.


 • 3. Zasady korzystania ze źródeł i usług informacyjnych określa Regulamin, o którym mowa w § 11 ust.3.
  4. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracowników bibliotecznych określają odrębne przepisy oraz umowy.

  Dział IV

  § 13


  Przepisy końcowe

  1. W przypadku zmiany pracownika jednej z biblioteki sieci, należy sporządzić akt zdawczo-odbiorczy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Niniejszy regulamin ma charakter ogólny i stanowi podstawę do opracowania wewnętrznych regulaminów i innych dokumentów regulujących szczegółowe zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego.
  3. Sprawy nie objęte regulaminem regulują odrębne przepisy.
  4. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora.