Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/408 z dnia 20 grudnia 2017 r.REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE ZBIORÓW I USŁUG SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO
UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
im. J.J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
§ 1
Regulamin korzystania ze zbiorów i usług systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, zwany dalej Regulaminem okresla szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów i usług.


Wypożyczalnia Biblioteki Głównej

§ 2

1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają pracownicy, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, słuchacze studiów podyplomowych oraz emeryci i renciści Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, jak też studenci innych uczelni oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, które zawarły umowę o współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym.
2. Osoby niebędące pracownikami, studentami lub doktorantami Uniwersytetu mogą korzystać z zasobów systemu biblloteczno-inforrnacyjnego na miejscu w czytelniach, chyba że dotyczy to osób o których mowa w ust. 1.

§ 3

1. Warunkiem korzystania z Wypożyczalni jest dokonanie zapisu czytelnika do systemu bibliotecznego, poprzez wypełnienie deklaracji i otrzymanie karty bibliotecznej lub aktywację elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Rejestracji nowych użytkowników dokonuje się w ciągu całego roku. Warunkiem rejestracji jest przedstawienie potwierdzenia dokonania opłaty za wystawienie karty bibliotecznej lub za aktywację konta czytelnika oraz aktualnego dokumentu uprawniającego do korzystania z Wypożyczalni, którym może być:

2. Po dokonaniu zapisu i uiszczeniu opłaty, czytelnik otrzymuje uprawnienia do wypożyczania ważne: 3. Po upływie okresu ważności karty bibliotecznej, czytelnik zobowiązany jest aktualizować uprawnienia do wypożyczeń i wnieść odpowiednią opłatę.
4. Karta biblioteczna, wydana przez Bibliotekę Główną lub aktywowana elektroniczna legitymacja studencka (ELS), są jedynymi dokumentami upoważniającymi do wypożyczania materiałów w Bibliotece Głównej.
5. Zmianę nazwiska i adresu stałego należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
6. O zagubieniu karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), należy niezwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię. W razie nie zgłoszenia zagubienia karty lub ELS, jej właściciel ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z używania tej karty lub ELS przez inną osobę.
7. Warunkiem otrzymania duplikatu karty bibliotecznej jest pokrycie kosztów wydania nowej karty bibliotecznej.
8. Odstąpienie karty bibliotecznej innym osobom pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki, zarówno właściciela karty jak i osoby nieprawnie z niej korzystającej.
9. Wysokość opłat określa “Cennik opłat za wykonywanie usług bibliotecznych i opłat za nieprzestrzeganie regulaminów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy” (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

§ 4

1. Wypożyczeniom nie podlegają następujące materiały biblioteczne:

2. Materiały biblioteczne, o których mowa w ust. 1 udostępniane są na miejscu w czytelniach.

§ 5

1. Tryb wypożyczeń w Bibliotece Głównej

2. Liczba wypożyczeń materiałów bibliotecznych w ramach wypożyczeń indywidualnych wynosi:
3. Okres wypożyczeń materiałów bibliotecznych:
4. Wypożyczalnia może przedłużyć okres wypożyczenia konkretnej pozycji jeżeli:
5. W uzasadnionych wypadkach Bibliotece Głównej przysługuje prawo do skrócenia czasu wypożyczenia i okresu prolongaty.
6. Wypożyczać można tylko jeden egzemplarz danego tytułu
7. Rejestracja wypożyczeń, prolongat i zwrotów materiałów bibliotecznych odbywa się w sposób elektroniczny.
8. Zauważone uszkodzenia wypożyczający powinien zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem, w celu ich odnotowania. Brak uwagi o uszkodzeniu powoduje obciążenie użytkownika kosztami przy zwrocie książki:
9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za książki wypożyczone przez osobę nieuprawnioną do korzystania z karty bibliotecznej. Wszelkie koszty związane z odzyskaniem wypożyczonych w ten sposób książek ponosi osoba posiadająca uprawnienia do korzystania z Wypożyczalni.
10. Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późń. zm.), biblioteka ma prawo pobierania opłat za nieprzestrzeganie warunków wypożyczenia materiałów bibliotecznych:
 • za przekroczenie terminu zwrotu lub odmowę zwrotu materiałów bibliotecznych obowiązuje wstrzymanie wypożyczeń, zablokowanie konta czytelnika i okresowe zawieszenie w prawach użytkownika Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań,
 • za zagubienie lub trwałe zniszczenie materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany: wpłacić równowartość książki, bądź odkupić książkę tego samego lub nowszego wydania, lub zakupić inny tytuł wskazany przez pracownika Działu Wypożyczeń.
 • w przypadku uszkodzenia materiałów bibliotecznych, czytelnik jest zobowiązany wnieść opłatę za ich naprawę. Wysokość opłat wymienionych w p. 10 określa "Cennik opłat za wykonywanie usług bibliotecznych i opłat za nieprzestrzeganie regulaminów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, stanowiący załacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 • 11. Rejestracja wypożyczeń, prolongat i zwrotów materiałów bibliotecznych dokonywana na nośnikach elektronicznych jest dokumentem prawnym.
  12. Likwidacja konta czytelnika odbywa się z chwilą zwrócenia karty bibliotecznej i podpisania karty obiegowej.
  13. Na karcie obiegowej należy uzyskać potwierdzenie zwrotu materiałów bibliotecznych z Biblioteki Głównej oraz w przypadku czytelników z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, oraz Wydziału Zarządzania - z właściwej biblioteki wydziałowej.

  Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

  § 6

  1. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych drogą wypożyczania międzybibliotecznego.
  2. Wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje zamówienia dla:


  3. Dla czytelników wymienionych w p.2 a. w oryginale sprowadza się tylko książki. Artykuły z czasopism zamawia się w formie kopii, których koszt pokrywa zamawiający przelewem z BS, BW lub innych funduszy.
  4. Materiały z zagranicy sprowadza się na podstawie zamówienia z jednostki organizacyjnej Uczelni, podpisanego przez kierownika lub osobę upoważnioną.
  5. Termin zwrotu książek ustala biblioteka wypożyczająca. Najczęściej książki otrzymuje się na 1 miesiąc. Podobne terminy wyznacza się bibliotekom korzystającym ze zbiorów sieci bibliotek naszej Uczelni.
  6. Realizowane są tylko zamówienia na formularzu dostępnym na stronie http://www.bg.utp.edu.pl/ i przesłane drogą elektroniczną na adres bibwypoz@utp.edu.pl lub złożone osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
  7. Korzystanie z materiałów sprowadzonych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną odbywa się tylko w Czytelni Głównej.

  Czytelnia Główna oraz Czytelnia Norm i Patentów

  § 7

  1. W Czytelni Głównej udostępnia się:

  2. Osoby wymienione w § 2 ust. 1 Regulaminu mogą wypożyczyć książki (dodatkowo oznakowane) na okres 15 dni.
  3. Osoby odwiedzające czytelnię mają prawo korzystać z dostępu do elektronicznych źródeł informacji, na które Uczelnia wykupiła licencje, zgodnie z obowiązującymi umowami. Dostęp do zasobów Internetu określa "Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy" (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

  § 8

  1. W Czytelni Norm i Patentów udostępnia się:  Dział Informacji Naukowej

  § 9

  1. W Dziale Informacji Naukowej udostępnia się:

  2. W Dziale Informacji Naukowej można korzystać z następujących usług: 3. Wyniki wyszukiwania w bazach danych i Internecie można zapisać na własnych nośnikach.
  4. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa "Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy" (załącznik nr 2 Regulaminu).

  Dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych

  § 10

  1. Do korzystania z licencjonowanych zasobów elektronicznych uprawnieni są pracownicy, doktoranci, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych UTP.
  2. Licencjonowane zasoby elektroniczne udostępniane są ze wszystkich komputerów zarejestrowanych w sieci komputerowej UTP.
  3. Dostęp do zasobów licencjonowanych z komputerów osobistych mają wyłącznie pracownicy, doktoranci i studenci Uczelni, którzy posiadają aktywne konto czytelnika w komputerowym systemie bibliotecznym.
  4. Udostępnianie zasobów elektronicznych, na korzystanie z których Biblioteka Główna UTP wykupiła lub uzyskała licencje właścicieli lub dostawców odbywa się wg umów licencyjnych.
  5. Korzystający z zasobów elektronicznych zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w licencji udzielonej UTP.
  6. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim (odpłatne i nieodpłatne) w jakiejkolwiek postaci i formie, powielanie, kopiowanie, przesyłanie, usuwanie, modyfikowanie treści oraz podejmowanie innych działań mogących naruszać prawa autorskie licencjodawcy.
  7. W razie stwierdzenia naruszenia warunków licencji całkowitą odpowiedzialność za to naruszenie, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do licencjodawcy ponosi korzystający.

  Biblioteki wydziałowe

  § 11

  1. Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu w czytelniach.
  2. Nauczyciele akademiccy danego wydziału mają prawo do wypożyczenia na zewnątrz książek należących do zbiorów macierzystej biblioteki w ilości do 20 vol. na okres 1 roku. Biblioteka może w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu lub zażądać oddania książek przed upływem terminu zwrotu.
  3. Biblioteki wydziałowe udostępniają:

  4. Zamówienia na materiały biblioteczne dla czytelników przyjmuje się nie później niż na 15 minut przed zamknięciem czytelni.
  5. Materiały biblioteczne podaje dyżurujący bibliotekarz. Wolny dostęp do półki jest możliwy tylko za jego zgodą.

  § 12

  Przepisy porządkowe

  1. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:

  2. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności postanowień zawartych w §10 ust. 4-6 oraz w §12 ust. 1, może spowodować utratę uprawnień do korzystania z zasobów Biblioteki Głównej.