Informacje o systemie SIBROL


Dla potrzeb rolnictwa utworzono w Centralnej Bibliotece Rolniczej (CBR) w Warszawie system SIBROL (System Informacji o Badaniach Rolniczych), który gromadzi informacje o pracach naukowych, naukowo-badawczych, pracach doktorskich i habilitacyjnych, a także ekspertyzach naukowych. System rejestruje prace badawcze z zakresu nauk rolniczych, zootechnicznych, gospodarki żywnościowej, przemysłu rolno-spożywczego i nauk pokrewnych. Tworzą go placówki naukowe podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 1995 roku), Ministerstwu Środowiska, V Wydziałowi PAN a także uczelnie rolnicze. Pliki do pobrania (format MS Word)
 • Formularz danych osobowych
 • Arkusz PRO (rozpoczęcie badań)
 • Arkusz RAP (sprawozdanie roczne lub końcowe)

  Karty informacyjne SIBROL


  Pracownicy wydziałów rolniczych UTP podają dane o tematach badawczych do systemu SIBROL

  Karty informacyjne wypełniają wszyscy kierownicy tematów badawczych (trwających nie krócej jak rok) zarejestrowanych w Biurze Obsługi Badań UTP, każdorazowo po ich rozpoczęciu, przerwaniu i zakończeniu (granty KBN, badania własne BW, badania statutowe BS, ekspertyzy naukowe), a także osoby, które w wyniku uchwały odpowiedniej Rady Naukowej zakończyły przewody doktorskie i habilitacyjne. Osoby te są odpowiedzialne za prawidłowe i kompletne ich wypełnianie.

  W systemie SIBROL obowiązują następujące dokumenty: Z chwilą rozpoczęcia pracy badawczej należy wypełnić formularz danych osobowych oraz arkusz PRO w wersji elektronicznej oraz drukowanej. Wersję elektroniczną prosimy przesłać na adres - bibinfo@utp.edu.pl a wersję drukowaną, z podpisem kierownika tematu oraz formularz danych osobowych, prosimy dostarczyć osobiście do Działu Informacji Naukowej BG, ul. Prof. Kaliskiego 7, pokój 10.

  Gromadzeniem, formalnym sprawdzeniem i przekazaniem informacji do centralnego systemu SIBROL zajmuje się:

  mgr Piotr Wróblewski
  tel. 340-8077
 • bibinfo@utp.edu.pl  Wskazówki szczegółowe
  dotyczące wypełnienia kart informacyjnych do systemu SIBROL


  W przypadku projektu jednorocznego należy wypełnić: W przypadku projektów wieloletnich należy wypełnić: Po upływie ostatniego roku realizacji projektu rejestruje się tylko sprawozdanie końcowe (roczne jest w ostatnim roku pomijane)

  Przykład (dla projektu trwającego trzy lata):

  Wypełnia się następujące formularze:
  • w pierwszym roku badań:
   • z chwilą rozpoczęcia badań - arkusz PRO i formularz danych osobowych,
   • po zakończeniu pierwszego roku - sprawozdanie roczne - arkusz RAP
  • za drugi rok badań:
   • sprawozdanie roczne - arkusz RAP
  • za trzeci rok badań:
   • sprawozdanie końcowe - arkusz RAP