Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych

 • dla celów naukowo-dydaktycznych sprowadza się materiały biblioteczne, których nie ma w zbiorach Biblioteki Głównej UTP ani żadnej z bibliotek w Bydgoszczy
 • do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej są uprawnieni:
  • pracownicy, doktoranci, studenci i słuchacze studiów podyplomowych UTP posiadający aktywne konto w systemie bibliotecznym
  • instytucje (wszystkie biblioteki krajowe i zagraniczne)
 • zamówienia należy składać w formie elektronicznej wypełniając odpowiedni formularz:
  Formularz zamówień dla pracowników i studentów UTP
  Formularz dla instytucji
 • w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych realizuje się zamówienia na książki, kopie artykułów z czasopism, referatów z konferencji, literaturę firmową
 • okres oczekiwania na realizację zamówienia zależny jest od biblioteki wypożyczającej i na ogół wynosi:
  • dla książek 1-3 tygodni
  • dla kopii artykułów z czasopism  i referatów z konferencji, literatury firmowej do 2 tygodni
 • o realizacji zamówienia użytkownik jest informowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną
 • książki z bibliotek krajowych sprowadza się bezpłatnie i udostępnia wyłącznie w Czytelni Głównej BG, na czas określony przez bibliotekę wypożyczającą (zazwyczaj 2-4 tygodni)
 • opłatę za kserokopie lub skany artykułów z czasopism, referatów z konferencji i literatury firmowej, pokrywa zamawiający na podstawie faktury wystawionej przez bibliotekę realizującą usługę
 • materiały z zagranicy sprowadza się wyłącznie dla  pracowników UTP na podstawie zamówienia z jednostki organizacyjnej uczelni, podpisanego przez kierownika lub osobę upoważnioną. Formą rozliczeniową są vouchery IFLA – wartość 1 full vouchera wg IFLA Voucher Scheme wynosi 8 EUR (wartość EUR przeliczana jest na PLN wg średniego kursu dnia NBP).

Polecane katalogi

Katalog BG UTP
NUKAT – centralny katalog polskich bibliotek naukowych
KARO – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

Wybrane katalogi bibliotek w Bydgoszczy

Katalog Biblioteki UKW
Katalog Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK
Katalog Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy
Katalog Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

Kontakt:
mgr Łukasz Zielazny
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BG UTP
Fordon, bud. RCI, pok. C13
tel.+ 48 52 340-8072
bibwypoz@utp.edu.pl


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056, +48 52 340-8063
biblioteka@utp.edu.pl